Home » Nieuws » Jaarvergadering 2015

Jaarvergadering 2015

Groot-Ammers, 10-10-2015
      
LEDENVERGADERING

Op vrijdag  27 november 2015 in café “Sluis” te Groot – Ammers.
Aanvang : 20.00 uur. Zaal open : 19.30 uur.

A G E N D A .

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. De notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 28-11-2014.

4. Verslag penningmeester.

5. Verslag kascommissie.

6. Pauze.

7. Bestuursverkiezing.
      Aftredend zijn:
Johan Schep               (herkiesbaar)
Martin Vonk              (herkiesbaar)
Chris Vink   (herkiesbaar)
Tjibbe Linneweever (niet herkiesbaar)


Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat tot één (-1-) uur voor de vergadering met minimale steun van tien (-10-) leden van de ijsclub.
 
8. Rondvraag.

9. Gratis verloting.

10. Sluiting.

HET BESTUUR REKENT OP EEN GROTE OPKOMST !!!!!!!!!!!!

Namens het bestuur,
J.W. Mouthaan (secretaris)
Merelplantsoen 17
2964 DG Groot – Ammers

Download hier de privacy verklaring